Smluvní podmínky

1. Úvodní ustanovení

 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Jaroslava FOJTÍKOVÁ (dále jen "e-shop Zeleninové bašty"), který provozuje živnostník Jaroslava Fojtíková, se sídlem Karvinská 1285/23, Havířov, 73601; IČ: 479 70 634, zapsána v živnostenském rejstříku Úřadu města Havířova, pod ev. č. 380303-4942-01, (dále jen Prodávající). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (Kupujících). Není-li uvedeno jinak, je v obchodních podmínkách pod pojmem "Kupní smlouva" myšlen písemný nebo elektronický dokument "Kupní smlouva" uzavřený mezi prodávajícím a kupujícím při zahájení obchodní spolupráce. Prodávající dále prohlašuje, že dodržuje ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. (zák. č. 101/2000 Sb).

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shop Zeleninová hořčice jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
 6. Vyplněním závazné objednávky v rámci e-shop Zeleninová hořčice, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

3. Platební podmínky, expediční lhůty, přepravné a reklamace

 1. Platební podmínky e-shop Zeleninové bašty se obecně řídí čl. 2 Kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, což znamená dokončení objednávky. Veškeré zboží bude expedováno v souladu s expediční lhůtou, která je uvedena v e-shop Zeleninová hořčice. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem.
 2. Přepravné a způsob dopravy se obecně řídí čl. 2 kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.
 3. Případné reklamace budou vyřízeny neodkladně telefonicky nebo e-mailem.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává.
 2. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude mu nabídnut další postup.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo objednávku odmítnout.

5. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách e-shop Zeleninové bašty prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného a poštovného) započítanou v dokončené objednávce e-shop Zeleninové bašty, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami a Občanským zákoníkem.